Statut

Udruženje „CESNA B“

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

 Član 1.

„CESNA B“ – Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti je naučno i stručno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti nacionalne bezbednosti, nacionalnih interesa i šire društvene problematike.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su:

 • strateška istraživanja i proučavanje osnovnih postulata nacionalne bezbednosti i nacionalnih interesa sa aspektima uključivanja zemlje u savremene integracione procese, utemeljena na naučnim osnovama, a u kontekstu uključivanja zemlje u savremene integracije;
 • okupljanje naučnih radnika, stručnjaka i praktičara koji se bave proučavanjem tematike u oblasti nacionalne bezbednosti;
 • organizovanje istraživačkih delatnosti u svim sferama javnog života kao i u području antiterorizma i organizovanog kriminala;
 • saradnja sa odgovarajućim naučnim institucijama, univerzitetima, fakultetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i svetu koje se bave društvenim fenomenima, problematikom nacionalne bezbednosti, borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala i bezbednosti u najširem smislu;
 • edukacija studenata i drugih kategorija građanstva sa tematikom nacionalne bezbednosti, bezbednosti u najširem smislu i aktuelnih društvenih trendova na neprofitnoj osnovi u skladu sa Zakonom;
 • organizovanje i održavanje naučnih konferencija, seminara, simpozijuma, okruglih stolova, tribina i drugih stručnih skupova posvećenih razmatranju aktuelnih problema u zemlji, subregionu, regionu i na globalnom nivou, sa definisanjem kompetentnih stavova i predloga za razrešenje kompleksnih problema u navedenim oblastima;
 • sprovođenje raznovrsnih aktivnosti iz oblasti zažtite i unapređenja životne sredine, kao i ekološkog osposobljavanja menadžmenta preduzeća i ustanova, zaposlenih i ostalih kategorija stanovništva;
 • pokretanje inicijativa za osnivanje visokoškolskih ustanova, fakulteta i univerziteta koji bi se bavili delatnošću navedenim u ciljevima rada udruženja;
 • centar izdaje publikacije, knjige i druge štampane, audio i video materijale u skladu sa Zakonom;
 • saradnja sa nadležnim državnim organima i institucijama.

Član 3.

Radi ostvarivanja svih ciljeva Udruženje naročito:

 1. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti nacionalnih interesa i nacionalne bezbednosti, kao i i šire društvene problematike.
 2. sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koji se bave širom društvenom problematikom, posebno tematikom nacionalnih interesa.
 3. ostvaruje saradnju sa privrednim subjektima i društvenim ustanovama radi realizacije određenih aktivnosti u smislu sticanja dobiti.

(izvod iz statuta CESNA B)