OSNOVANA JE „MEĐUNARODNA AKADEMIJA NAUKA, UMETNOSTI I BEZBEDNOSTI“ „INTERNATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, ARTS AND SECURITY“ WAS ESTABLISHED

   Povodom višegodišnje inicijative brojnih relevantnih domaćih i inostranih subjekata, dana 16. jula 2020. godine osnovana je MEĐUNARODNA AKADEMIJA NAUKA, UMETNOSTI I BEZBEDNOSTI – M A N U B (INTERNATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, ARTS AND SECURITY – I A S A S). Esencijalna misija Akademije je kognitivna, strateška i kontinuirana delatnost u svim sferama javnog života. To u svrsi implementacije projekta održivog društvenog razvoja i obezbeđenja prosperitetne budućnosti narednim generacijama. Koncipirani ciljevi realizovaće se u kontekstu naučnoistraživačkog rada, umetničkog stvaralaštva i unapređenja bezbednosti u svim područjma ljudske zajednice.
   Akademija MANUB svoje projektovane aktivnosti  ostvaruje kroz saradnju sa kompetentnim činiocima iz oblasti nauke, obrazovanja, umetnosti i bezbednosti. Akcenat je na sadržajnom doprinosu progresu privrednog ambijenta, razrešavanju ispoljenih kontroverzi i plodotvornosti funkcionisanja društvenih organizacija. Definisani ciljevi i zadaci promovišu postmoderne trendove, favorizujući pozitivne postulate, odnosno afirmativne vrednosti ljudske civilizacije. Sledstveno navedenom, prioritetni angažman članova je na sprovođenju strategija nacionalnih interesa pojedinačnih država i razvoju globalnog okruženja.
   Delatnosti Međunarodne Akademije sprovode se na prostoru Srbije i čitave međunarodne zajednice. Konglomerat poslova i arhitektura institucije konkretizovani su u kompleksnoj službenoj dokumentaciji. Naročito partnerstvo predviđa se sa Univerzitetom „Sveti Kiril i Metodij“ Veliko Trnovo Bugarska, SANU i Centrom za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B. Težište je na formiranju i radu ustanove „Institut za istraživačke delatnosti i razvoj – IDR“ (Institute for Researsh Activies and Development – IRD). Sedište MANUB je u Beogradu.
   Osnivač i Predsednik MEĐUNARODNE AKADEMIJE NAUKA, UMETNOSTI I BEZBEDNOSTI – M A N U B je akademik prof. dr Slobodan Nešković.

Komentari su zatvoreni.