15. GODINA C E S N A B

   Na današnji dan 2006. godine osnovan je Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B. Koncipirano kao akademsko naučno i stručno udruženje, bavi se tematikom od esencijalne važnosti za Republiku Srbiju, region Jugoistočne Evrope i širu međunarodnu zajednicu. Delatnosti Centra prioritetno se usmeravaju ka rešavanju aktuelnih protivrečnosti, sa prezentovanjem adekvatnih inicijativa i formulisanjem konkretnih rešenja. Permanentno se primenjuje postmoderni strateški pristup u celovitom, multidisciplinarnom i višekriterijumskom sagledavanju društvenih fenomena. Akcenat je na definisanju kompatibilnih separata neophodnih za oblikovanje nedostajućih temeljnih državnih projekata i dokumenata, pre svega Strategije nacionalnih interesa.

   Sledstveno navedenom, na ovom mestu prikazaćemo samo neke bitnije postulate našeg angažmana u prethodnom periodu:
  –  Organizovali smo 102. naučnostručne konferencije međunarodnog i vodećeg nacionalnog značaja. Ovo većinom samostalno, kao i u saradnji sa relevantnim institucijama. Pri tome, 87. skupova trajali su dva ili tri dana, uz učešće prosečno 26. predavača. Među njima: + akademik prof. dr Aleksandar Fira, akademik prof. dr Igor Ivanovič Polovnikov, + akademik prof. dr Danilo Ž. Marković, prof. dr Vihren Bouzov, prof. dr Andreas Gelke, akademik prof. dr sci med Miljko Ristić, prof. dr Dragan Simeunović, prof. dr Dobrivoje Radovanović …
  –  Publikovali smo 31. Zbornika radova iz edicije BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU. Razmatrali smo pri tome kompleksnu problematiku i savremene trendove iz svih oblasti javnog života. Ovde je ostvarena koordinacija se respektabilnim inostranim i domaćim subjektima. Zatim, izradili smo još 11. Zbornika radova za potrebe drugih obrazovnih ustanova. Centar uključuje 590. respektabilnih autora saradnika, sa tendencijom stalne inkorporacije eminentnih poslenika. Prema navedenim i nekim drugim segmentima jedinstveni smo, odnosno avangardni u širem ambijentu. Posebno ističemo, da nismo primili finansijska sredstva iz inostranstva, niti iz tzv. „sive zone“, već smo delom lično podržavali predviđene poduhvate.
  – U poslednjih 5. godina akademski smo partner Univerzitetu „Sveti Kiril i Metodij“ Veliko Trnovo, Bugarska. On je najstariji pravoslavni i drugi najstariji univerzitet u svetu. Od 2017. godine smo akademski partner Bugarske Akademije Nauka. Redovno, od 2010. godine sarađujemo sa Internacionalnim Univerzitetom Travnik u Travniku, Bosna i Hercegovina, zatim Evropskim Univerzitetom iz Skoplja, Severna Majedonija, Institutom za naučna istraživanja u Ulcinju, Crna Gora i drugim.
  –  Povodom zajednički realizovanih 27. Međunarodnih konferencija, transkontinentalna Nemačka institucija Hanns Seidel Stiftung proglasila je 2011  godine CESNA B za „Najboljeg partnera u 12. zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope.“ Verifikovao je prof. dr Klaus Fizinger, direktor te ustanove iz Minhena, koja u Srbiji egzistira od 2001. godine. To u konkurenciji i državnih fakulteta i Instituta, kao Fakulteta političkih nauka, Fakulteta bezbednosti, Policijske akademije i ostalih u Srbiji i okruženju.
  –  Nastupi naših članova u zemlji i inostranstvu potpuno afirmišu fundamentalne nacionalne interese Srbije, prvorazredne ciljeve i vitalne vrednosti zemlje definisane u Ustavu, Zakonima i ostalim normativnim aktima. Nesporno je poslovanje u duhu pozitivnih vrednosti sopstvene tvorevine. Sadržajan patriotski koncept predstavlja ugaoni kamen i uže jezgro našeg delovanja.
  –  Projektovani ciljevi, pored ostalog, predstavljali su podsticaje za razvoj perifernih i nerazvijenih područja naše zemlje. Konferencije su realizovane u: Trebinju, Gradiški, Sijarinskoj banji, Vranjskoj banji, Banji Kanjiži, Lukovskoj banji, Ribarskoj banji, Banji LJig, Prolom banji, Soko banji, Banji Vrujci, Vlasinskom jezeru, Srebrnom jezeru, Borskom jezeru, Osečini, Bajinoj Bašti, Lajkovcu, Fruškoj gori, Divčibarama, Predejanama, Manastiru Čokešina i drugim.
  –  Preko 90 % konferencija realizovane su u manjim mestima i udaljenim destinacijama. Na taj način sprovedena je misija Centra vezana za favorizovanje paradigme ravnomernog vrednovanja svih delova zajednice. U većim centrima, Beogradu, Novom Sadu i Vrnjačkoj banji, što je objektivno najjednostavnije, održane su najviše po tri konferencije.
  –  Ostvarena je koegzistencija sa kompetentnim javnim institucijama na državnom i lokalnom nivou, renomiranim društvenim činiocima i privrednim organizacijama. Brojni društveni akteri u partnerstvu sa CESNA B ostvarili su vlastite projekcije, odnosno reafirmisali su svoje aktivnosti. Kognitivna dimenzija označava našu baznu platformu.
  –  Centar za strateteška istraživanja nacionalne bezbednosti inicijator je osnivanja institucije „Međunarodna Akademija Nauka, Umetnosti i Bezbednisti – MANUB“, odnosno „International Academy of Sciences, Arts and Security – IASAS“. Dve naučne ustanove ostvarile su projekat publikovanja poslednje publikacije iz date edicije. Očuvanje nacionalnog identiteta, unapređenje stanja u društvu i planetarna koegzistencija označavaju naša konceptualna strategijska opredelenja.
  –  Tokom aktuelne i narednih godina aktivno će se raditi na realizaciji prezentovanih programskih odrednica. Nastavićemo sistematski promišljen kooperativni rad sa kompetentnim faktorima u zemlji i inostranstvu. Podržavamo plodotvoran angažman organa vlasti u sferi eliminisanja društvenih anomalija, pandemije COVID – 19 i drugih socijalnih kontroverzi. Podrazumeva se angažman u kontekstu obezbeđenja prosperitetne budućnosti.
Prof. dr Slobodan Nešković