SAOPŠTENJE – ODLOŽENA JE MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U LAJKOVCU

   Saglasno aktuelnom stanju pandemije COVID – 19 u zemlji i preduzetim merama državnog rukovodstva, odnosno lokalne samouprave odlaže se Međunarodna konferencija DRUŠTVO, KULTURA I  C O V I D – 19, koju je pripremo Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B za 10. decembar 2020. godine u Lajkovcu. Navedenu 102. Međunarodnu konferenciju Centar organizuje u saradnji sa renomiranim naučnim institucijama, Univerzitetom „Sveti Kiril i Metodij“ Veliko Trnovo, Bugarska i Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB. Ovaj projekat vodećeg nacionalnog značaja realizovaće se neposredno po uspostavljanju predviđenih uslova.
   Napominjemo, Velikotrnovski Univerzitet je najstarija pravoslavna visokoobrazovna ustanova i drugi najstariji univerzitet u svetu, posle Bolonjskog. CESNA B i ta znamenita institucija plodotvorno sarađuju punih 11. godina. Pored nevedenih obrazovno – naučnih subjekata, uključuju se kooperativno opredeljeni Internacionalni Univerzitet Travnik iz Travnika, BiH i organizacioni partner Gradska biblioteka Lajkovac. Planirane kompleksne delatnosti blagovremeno su sprovedene prema standardnoj paradigmi. Sledstveno prezentovanom, narednih dana publikovaćemo Tematski Zbornik radova, knjiga 31., iz naše edicije BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU.
   Razmatrajući akutnu tematiku, mišljenja smo da je dosadašnji period pandemije  COVID – 19 nesumnjivo pokazao da naša zemlja ima veoma dobar zdravstveni sistem i primereno medicinsko osoblje u kontekstu zaštite stanovništva. To se manifestovalo u različitim etapama aktuelne pošasti, naročito kroz adekvatno prilagođavanje kriznim trendovima. Velika većina građanstva poštovala je propisane mere, uz tradicionalnu vitalnost i mogućnost suočavanja sa bezbednosnim izazovima. Esencijalnu važnost ima izgradnja bolničkih kapaciteta u Batajnici, Beogradu i Kruševcu.
   Nacionalna ekonomija do sada je ispoljila evidentnu sposobnost da se izbori sa delikatnom situacijom. To je praćeno afirmativnim parametrima koji su verifikovanim od zvaničnih međunarodnih institucija. Na sceni su fenomeni rizika, prevencije vanrednih događaja, kriza i kriznog menadžmenta. Zloćudna ekspanzija koronavirusa i moguća pojava novih epidemija ukazuju na neophodnost eliminisanja uočenih kontroverzi i permanentnog osposobljavanja činilaca na svim nivoima organizovanja zajednice.
   Društvena solidarnost, osećaj zajedništva i altruizam kao nasleđe bivše države, rezultirali su brojnim pozitivnim indikatorima. Navedeni argumenti uz implementaciju višedecenijskog koncepta primarne zdravstvene zaštite, proizveli su uspešniju odbranu ljudstva u odnosu na određene razvijenije i bogatije države. Na ovom mestu formulišemo stav: odgovorni državni akteri moraju neodložno i imperativno revitalizovati „Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak“. U epohi SFRJ ta ustanova bila je među najuvaženijim u svetu, pri čemu je BSŽ vakcina te institucije bila najbolja u Evropi. Proizvodnja vakcina u ovom Institutu obezbediće zdravstveni suverenitet Srbije.
   Strategija daljeg obuzdavanja pandemije  COVID – 19  implicira projekat vakcinacije, kao provereni metod jačanje individualnog i kolektivnog imuniteta. Prethodno, relevantne ustanove moraju sprovesti sveobuhvatna ispitivanja vakcine, bez obzira na njeno geografsko poreklo. Prvorazradnu ulogu i odlučujuće stanovište ima nauka sa publikovanjem realizovanih istraživanja u najkompetentnijim međunarodnim časopisima. Podrazumeva se adekvatan angažman organa vlasti,  povećana odgovornost svakog pojedinca i kompatibilan pristup različitih segmenata društva.

Komentari su zatvoreni.